TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAVFISK ASA
Det vises til børsmelding den 20. oktober 2016 fra 
Lerøy Seafood Group ASA ("Lerøy") vedrørende endelig 
resultat av pliktig tilbud på alle utestående
aksjer i Havfisk ASA ("Havfisk").
Lerøy informerer med dette om at Lerøy i henhold til 
allmennaksjeloven § 4-25 og verdipapirhandelloven § 
6-22 har besluttet tvungen overføring av de resterende
aksjene i Havfisk som ikke allerede er eiet av Lerøy 
("Havfisk Minoritetsaksjene"). I samsvar med 
verdipapirhandelloven § 6-22 tilbyr Lerøy en
løsningssum per Havfisk Minoritetsaksje på NOK 36,50, 
hvilket tilsvarer tilbudsprisen per aksje i det 
pliktige tilbudet som annonsert av Lerøy den 16.
september 2016. Med virkning fra dagens dato har 
rettighetene og eierskapet til Havfisk 
Minoritetsaksjene dermed rettslig blitt overført til 
Lerøy, og følgelig er Lerøy med virkning fra samme 
dato eier av 100 % av aksjene og stemmene i
Havfisk.
Innsigelser mot eller avslag på den tilbudte 
løsningssum må være fremkommet innen to måneder fra 
kunngjøring av tilbudet i Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon. Slik kunngjøring 
antas å skje i dag.
Tilbudet vil også bli rettet skriftlig på papir til 
alle aksjeeiere med kjent adresse. Oppgjør for 
løsningssummen vil skje så snart som praktisk mulig, og
innen 14. november 2016.
Som følge av den tvungne overføringen vil Lerøy søke 
om strykning av aksjene I Havfisk fra Oslo Børs. Det 
vil bli gitt separat børsmelding vedrørende slik
strykning.
Helge Singelstad og Arne Møgster representerer Lerøy i 
styret i Havfisk ASA.
TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I NORWAY SEAFOODS GROUP AS
Det vises videre til børsmelding den 18. oktober 2016 
fra Lerøy vedrørende foreløpig resultat av frivillig 
tilbud på alle utestående aksjer i Norway
Seafoods Group AS ("NWSF"). Etter utløpet av 
tilbudsperioden i det frivillige tilbudet og 
ytterligere erverv av aksjer i NWSF, eier Lerøy nå 81 
529 458 aksjer i NWSW, hvilket representer 96,18 % av 
aksjene og stemmene i selskapet.
Lerøy informerer med dette om at Lerøy i henhold til 
aksjeloven § 4-26 har besluttet tvungen overføring av 
de resterende aksjene i NWSF som ikke allerede
er eiet av Lerøy ("NWSF Minoritetsaksjene"). 
Løsningssummen som tilbys av Lerøy per NWSF 
Minoritetsaksje utgjør NOK 1, hvilket tilsvarer 
tilbudsprisen i det frivillige tilbudet som annonsert 
av Lerøy den 16. september 2016, samt prisen
Lerøy har betalt per aksje ved ytterligere erverv. Med 
virkning fra dagens dato har rettighetene og 
eierskapet til NWSF Minoritetsaksjene dermed rettslig 
blitt overført til Lerøy, og følgelig er Lerøy med 
virkning fra samme dato eier av 100 % av aksjene og 
stemmene i NWSF.
Innsigelser mot eller avslag på den tilbudte 
løsningssum må være fremkommet innen to måneder fra 
kunngjøring av tilbudet i Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon. Slik kunngjøring 
antas å skje i dag. Tilbudet vil også bli rettet 
skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent
adresse. Oppgjør for løsningssummen vil skje så snart 
som praktisk mulig, og innen 14. november 2016.
Aksjene i NWSF vil bli avregistrert fra NOTC-listen, i 
tråd med beslutning fattet av ekstraordinær 
generalforsamling i NWSF den 16. september 2016.
Deler av denne informasjonen er informasjonspliktig i 
henhold til verdipapirhandelloven § 4 - 2.
Lerøy Seafood Group ASA
27. oktober 2016