Om varslingstjenesten

HAVFISK ASAs visjon og verdier har til hensikt å dyrke og fremme en bedriftskultur hvor menneskene som bygger den presterer og leverer gode resultater på en ansvarlig måte.
 
Vi skal være en stolt forvalter basert på våre verdier Trygghet, Bærekraft, Stolthet og Lønnsomhet. HAVFISK skal drive på en miljøvennlig, etisk og samfunnsansvarlig måte.
 
Verdiene sammen med våre etiske retningslinjer understreker vår standard for etikk og integritet, og brukes som støtte for daglige prioriteringer og beslutninger. Vi har etablert en varslingskanal som gjør det mulig for ansatte og andre å varsle om kjennskap eller mistanke til uakseptabel adferd i strid med våre verdier uten frykt for konsekvenser. Slik uakseptabel adferd kan omfatte HMS-brudd, trakassering, innsidehandel, hvitvasking av penger, bedrageri, bestikkelser eller andre brudd på HAVFISK ASAs etiske retningslinjer.
 
Slik varsler du
HAVFISK ASAs ansatte oppfordres til først å melde fra om slike forhold internt til nærmeste overordnet, eventuelt en ledende ansatt eller en ansatte representant i styret. Dersom slike tiltak ikke anses å være tilstrekkelig, kan hendelsen rapporteres gjennom varslingskanalen. Innrapportering gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC er dedikert til å opprettholde en høy etisk standard og vil håndtere alle varslinger konfidensielt. Behandlingsansvarlig i HAVFISK ASA er finansdirektør Eldar Farstad.
 
Det er tre mulige måter å varsle på;
  1. Fyll ut skjema
  2. Send e-post til PwC: havfisk.integrity@pwc.com
  3. Send  brev til PwC: PricewaterhouseCoopers, Att. Gunnar Holm Ringen, Postboks 748 Sentrum, N-0106 Oslo.
 
Når varsling skjer gjennom en av disse tre kanalene, kan personen som varsler velge å forbli anonym. Imidlertid vil eventuelle undersøkelser og oppfølgingsaktiviteter være enklere å gjennomføre og sannsynligvis bli mer vellykket hvis varsleren oppgir sin identitet. Det er også mulig å forbli anonym overfor HAVFISK, og kun oppgi identiteten sin til PwC.   Etter prosessering av en rapportert hendelse eller bekymring, vil PwC avlevere en innledende rapport til Compliance Officer i HAVFISK ASA, som deretter vil vurdere rapporten. Hvis rapporten avslører forhold som krever etterforskning, vil en granskningsgruppe nedsettes og være under tilsyn av Leder for Revisjonsutvalget. Med mindre personen som rapporterte bekymringen har valgt å forbli anonym for alle parter, skal vedkommende få svar innen rimelig tid. Dette svaret skal inneholde informasjon om hvordan saken har blitt behandlet og om utfallet.
 
Alle hendelser som logges blir formelt avsluttet av Revisjonsutvalget i møte.