HAVFISK AS har leveringsplikt på 28,7 av de totalt 29,6 torsketråltillatelsene som selskapet disponerer. Dette innebærer at hvert fartøy som fisker på torsketråltillatelser med leveringsplikt, skal tilby 80 % av all torsk og 60 % av all hyse som fiskes. Plikten gjelder til utvalgte fiskeindustribedrifter, visse kommuner eller til et større geografisk område for begge fiskeslag fisket nord for 62°nord.

Når det gjelder fastsetting av pris på leveringspliktig fisk, skal prisen være et gjennomsnitt av omsetningen i Norges Råfisklags distrikt for tilsvarende fisk de siste to uker før landing.
 
Norges Råfisklag (NR), Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI) og de fire andre fiskesalgslagene i Norge har enerett på all førstehåndsomsetning av hvitfisk som leveres langs kysten.

Fiskesalgslagene er inndelt geografisk hvor Norges Råfisklag har enerett på all førstehåndsomsetning av det som landes fra Finnmark i nord, til og med Nordmøre i sør. SUROFI tar hånd om det som landes fra Nordmøre og hele Sunnmøre. Andre salgslag dekker resten av landet. De viktigste artene som våre trålere lander er torsk, hyse, sei og reker. Fisket foregår langs norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. 

HAVFISK AS selger ferskt råstoff til Norway Seafood AS sine filetanlegg i Nord-Norge. Basisprisen er avtalt på grunnlag av gjeldende minstepriser (som normalt forhandles 3 ganger årlig). Basisprisen kan påplusses en bonus iht. en avtalt matrise dersom det er grunnlag for det (for eksempel ferskhetsgrad, kvalitet etc).
 
Fryst råstoff selges på leveringspliktige auksjoner, åpne auksjoner eller kontrakter. Auksjonene foregår på et elektronisk handelssystem, og godkjente kjøpere som står i Fiskeridirektoratets kjøperregister kan delta.
 
Våre viktigste kunder er filetindustrien i Nord-Norge, klippfiskindustrien på Vestlandet og norske eksportører.
 
HAVFISK AS tilpasser driften til gitte rammebetingelser og gjeldene markedsforhold. Selskapets organisering gir stordriftsfordeler som følge av jevn tilførsel av råstoff hele året og godt kvalifiserte medarbeidere.